REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ELEKTRONARZĘDZI, SPRZĘTU i NARZĘDZI

§ 1

DELMET Senftleben S.K.A. Leszno ul. Leśna 1 oferuje wypożyczenie różnego rodzaju

URZĄDZEŃ: maszyny, elektronarzędzia, sprzęty różnego rodzaju, narzędzia rzemieślnicze, urządzenia z

napędem mechanicznym lub ręcznym, będących aktualnie dostępne w magazynie wypożyczalni

§ 2

WARUNKI WYPOŻYCZENIA

Urządzenia wymienione w §1 Wypożyczalnia wypożycza tylko na podstawie niniejszego Regulaminu.

Nieprzestrzeganie poniższego regulaminu uprawnia Wypożyczającego do odmowy współpracy oraz wezwania

do natychmiastowego jego zwrotu.

1. Wypożyczalnia wypożycza urządzenia sprawne technicznie wolne od wad, osobie spełniającej wymogi zawarte w

§2 pkt 2 posiadającej wiedzę, umiejętności i wymagane uprawnienia do ich obsługi i używania, zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Aby wypożyczyć jakiekolwiek urządzenie z wypożyczalni, Wypożyczający - osoba odbierająca urządzenie, powinna :

a. Okazać minimum dwa dokumenty potwierdzające jej tożsamość

b. Dodatkowo w przypadku pobrania urządzenia na potrzeby jego używania w firmie, przedłożyć stosowne

upoważnienie, które umożliwi Wypożyczalni po jego zwrocie, wystawić Fakturę/y VAT zgodnie z danymi

w nim zawartymi.

c. Wskazać telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji jeżeli podane dane adresowe będą odmienne

od danych kontaktowych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w danych adresowych lub kontaktowych,

natychmiast powiadomić o tym fakcie Wypożyczalnię. Dane adresowe wymienione w umowie uznajemy

jako dane do kontaktu w przypadku nie podania innych.

c. Podpisać umowę wraz ze złożeniem oświadczenie o spełnieniu wymogów jakie są wymagane do jego

używania.

d. Wpłacić kaucję gwarantującą zabezpieczenie wszelkich należności Wypożyczającego wobec Wypożyczalni wynikających z umowy o wydaniu Urządzenia.

e. Dokonać zwrotu wypożyczonego urządzenia w zadeklarowanym terminie oraz uregulować należność za

korzystanie z niego.

f. Pokryć wszystkie należności jakie mogą powstać w związku z wypożyczeniem urządzenia.

3. Koszty wypożyczenia urządzenia , kwota gwarancyjna i inne opłaty , zawarte są w Cenniku opłat za wypożyczenie,

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Cennik opłat może być zmieniany bądź modyfikowany.

5. Zmiana w cenniku obowiązuje od chwili ogłoszenia w Wypożyczalni. W przypadku długoterminowego

wypożyczenia, Wypożyczający zostanie powiadomiony o zmianie opłaty, może kontynuować wypożyczenie

wg nowej stawki, lub dokonać zwrotu urządzenia.

6. Kaucja zostaje udzielona do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności i nie jest w żaden sposób

oprocentowana.

7. W przypadku nie zaspokojenia wierzytelności, Wypożyczalnia nie będzie miała obowiązku zwrotu Kaucji

lub jej części.

8. Wypożyczający poprzez podpisanie dokumentu odbioru urządzenia akceptuje:

- Regulamin Wypożyczalni i warunki zawarte w cenniku,

- zobowiązuje się do zapłaty za używanie wypożyczonego urządzenia,

- zobowiązuje się do pokrycie kosztów związanych z niedotrzymaniem terminu zwrotu,

zapłaty za uszkodzenia lub ziszczenia wypożyczonego urządzenia, w tym wyraża zgodę, aby

w pierwszej kolejności dokonać rozliczenia ich z wpłaconej kaucji,

- w przypadku przyczynienia się do powstania strat wypożyczalni, do ich pokrycia, w tym w

pierwszej kolejności do rozliczenia ich z wpłaconej kaucji.

9. Wypożyczający po odebraniu urządzenia przejmuje na siebie w całości odpowiedzialność za jego

stan techniczny, używanie, transport i magazynowanie,

10. Wypożyczający zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej po zwrocie urządzenia w stanie niezgodnym

z jego stanem przy odbiorze, w tym za szkodę ukrytą, powstałą w wyniku niepoprawnego korzystania z niego.

11. Wypożyczalnia nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, bądź finansowej za korzystanie z

wypożyczonego urządzenia, w tym za:

a.) spowodowane szkody oraz zobowiązania Wypożyczającego wobec osób trzecich

b) szkody powstałe w wyniku wad ukrytych, świadomego używania urządzenia niesprawnego, używania

urządzenia z ujawnioną wadą w czasie jego pracy lub w czasie odbierania urządzenia z wypożyczalni

12. Osprzęt, materiały eksploatacyjne, bądź wyposażenia dodatkowe, które normalnie w swojej istocie w trakcie

poprawnego używania urządzenia podlegające zużyciu, takie jak np. paliwo, smary, narzędzia, wiertła, ściernice,

papiery , płótna ścierne itp. Wypożyczający zakupuje na koszt własny .

13. Materiały eksploatacyjne, osprzęt bądź wyposażenie wymienionych pkt.12 nie w pełni zużyte Wypożyczalnia

nie odkupuje ani nie rekompensuje ich wartości.

14. Osprzęt oraz wyposażenie urządzenia do wielokrotnego użycia przypisane do danego urządzenia,

np. walizka , uchwyt transportowy, dłuto, przecinak itp. stanowi jego część integralną.

15. Wyposażenie osprzętu bądź urządzenia wymienionego w pkt. 14 jeżeli zostanie uszkodzone lub zużyte w sposób

wskazujący na niepoprawne korzystanie z niego lub z wypożyczonego urządzenia, zostanie rozliczone wg tych

samych reguł i zasad jak samo urządzenie.

§ 3

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA

1. Przedstawiciel DELMET Senftleben S.K.A. zwana dalej Wynajmującym sporządza Umowę wg wzoru

Załącznik Nr 2, którą podpisują :

a. osoba wypożyczająca - odbierająca narzędzie zwana dalej Najemcą

oraz

b. osoba upoważniona przez Wynajmującego zwana dalej Wynajmującym.

2. W celu wpisania poprawnych danych osobowych odbierającego urządzenie do Umowy §3 pkt. 1 Najemca

okazuje dwa dokumenty na podstawie których Wynajmujący dokona ich weryfikacji.

3. W przypadku używania przez Najemcę urządzenia w firmie, należy przedłożyć upoważnienie § 2 pkt 2 b.

4. Najemca odbierając wypożyczone urządzenia zostaje przeszkolony z zakresu:

a. jego przeznaczenia i sposobu używania zgodnie z wymogami przepisów i BHP,

b. jego obsługi w tym: rodzaju, sposobu, i jakości stosowania materiałów pomocniczych oraz

osprzętu, narzędzi rozumianych jako wyposażenie konieczne do wykonania zadania, do którego zostało

skonstruowane dane urządzenie,

c. Wynajmujący okazuje Najemcy na urządzeniu plomby i ich stan, jeżeli takowe zostały

założone.

5. Najemca składając podpis na dokumencie WZ (załącznik nr 3), którym kwituje odbiór urządzenia ( materiałów,

wyposażenia i/bądź osprzętu) potwierdza także:

a. odbycie przeszkolenie oraz wymienione i opisane działania w §4 pkt 3,

b. odbiór sprawnego urządzenia/eń , którego stan techniczny jest mu znany,

c. istnienie nieuszkodzonych plomb, założonych na urządzeniu zabezpieczające je przed

dewastacją lub rozkręcaniem,

d. fakt przejęcia z wypożyczalni wymienionego urządzenia, bądź urządzenia z wyposażeniem i osprzętem

a także wyposażenia, osprzętu lub materiałów eksploatacyjnych.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności oferowanego urządzenia z oczekiwanym stanem Najemca na dokumencie

odbioru, obowiązkowo sporządza odpowiednią adnotacje opisującą zaistniały fakt. Brak adnotacji potwierdza

przejecie urządzenia bez zastrzeżeń.

7. Niezgodności oferty opisana w pkt 6, upoważnia Najemcę do rezygnacji z jego wypożyczenia, w

takim przypadku Wynajmujący zwraca pobrane a konto opłaty, jeżeli takowe została wniesione.

§ 4

PROCEDURA ZWROTU

1. Najemca zwraca urządzenie w zadeklarowanym terminie :

a. zgodnie z opisem w dokumencie wydania,

b. czyste bez pozostałości materiałów obrabianych bądź obcych,

c. w stanie technicznym nie pogorszonym w stosunku do stanu jego pobrania z uwzględnieniem

normalnego zużycia eksploatacyjnego,

d. urządzenie, osprzęt, oraz wyposażenie nie może być zdekompletowane, nosić śladów demontażu

lub używania niezgodnie z przeznaczeniem,

e. z nienaruszonymi plombami jeżeli zostały założone.

2. Wynajmujący przyjmując urządzenie, sprawdza jego stan i nienaruszenie plomb w zgodności z wydaniem.

3. W przypadku stwierdzenia braku zgodności zwrotu, ze stanem z wydania, sporządzony zostanie protokół

Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5, w którym oceniony zostaje jego stan, wartość szkody , bądź notatka pkt a

poniżej.

a. Jeżeli ocenę stanu urządzenia, wyposażenia i wartość wyceny szkody uznaje Najemca

sporządzić należy protokół Załącznik nr 4.

Dopuszcza się sporządzenie notatki o zaistniałym fakcie, zaakceptowanej podpisem Najemcy na

dokumencie zwrotu. (obowiązkowo Najemca ją podpisuje). Notatka powinna zawierać wartość szkody,

szkodę można opisać.

b. W przypadku braku akceptacji Najemcy, co do oceny stanu urządzenia przez Wynajmującego,

należy dokonać ponownie jego oceny w obecności Najemcy i osoby trzeciej wskazanej przez

Wynajmującego Załącznik nr 5. Zaistniały fakt opisać. Najemca ma prawo do wniesienia uwag własnych.

c. W przypadku braku akceptacji Najemcy , co do oceny stanu urządzenia przez Wynajmującego,

w tym zgodnie z pkt b i/lub odmowy uczestniczenia w jego powtórnej ocenie; Wynajmujący

powoła komisję i sporządzi protokół, Załącznik nr 5, do jego oceny w składzie: Przewodniczący i

dwóch członków. Ocenę można wykonać bez udziału Najemcy.

Ze względu na fakt oceny zewnętrznej zwracanego urządzenia, Wynajmujący zastrzega sobie prawo, iż w

przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które w trakcie sporządzani protokołu nie zostały ujawnione, ale w trakcie jego

testów bądź naprawy, ujawnią się później, zostaną uwzględnione do wyceny szkody.

Aby uwzględnić wycenę szkody należy sporządzić protokół Załącznik Nr 5

4. W przypadku zwrotu nieoczyszczonego przedmiotu najmu, Wynajmujący może kosztami czyszczenia obciążyć

Najemcę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 5

ROZLICZENIE ZA KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZONEGO URZĄDZENIA

1. Kaucja pobrana od Najemcy przez Wynajmującego na poczet wypożyczenia urządzenia zostanie:

a. Zwrócona Najemcy po zwrocie urządzenia w deklarowanym terminie i przyjęciu go przez

Wynajmującego bez uwag i zastrzeżeń.

b. Zatrzymana w całości jeżeli suma kwot należnych Wynajmującemu za korzystanie z: urządzenia,

odsetek, kar, odszkodowań lub innych zobowiązań Najemcy, w rozliczeniu końcowym jest równa lub ją

przewyższa.

c. Zatrzymana w części równej sumie kwot należnych Wynajmującemu za korzystanie z urządzenia,

odsetek, kar , odszkodowań lub innych zobowiązań Najemcy, w rozliczeniu końcowym.

d. W przypadku powstania sporu pomiędzy Wynajmującym a Najemca rozliczona zostanie po całkowitym

wyjaśnieniu prawnym sporu pomiędzy stronami.

Wniesiona przez Najemcę kaucja jest nie oprocentowana

2. Brak zwrotu urządzenia w deklarowanym terminie zostanie rozliczony jak poniżej:

a. W przypadku dokonania zgłoszenia korekty deklarowanego terminu zwrotu i wyrażenia zgody

na jego przedłużenie przez Wynajmującego, jako normalne wypożyczenie w ramach deklarowanego

terminu zwrotu.

b. Samowolne wydłużenie terminu zwrotu, spowoduje rozliczenie wypożyczenia za przekroczony

czas wg stawki jak za czas deklarowany. Wynajmujący może doliczyć odsetki za nieterminowość

zwrotu zgodnie z cennikiem za przekroczony czas używania.

3. Utrata urządzenia:

a. zobowiązuje Najemcę do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego oraz Policję o zaistniałym fakcie.

b. umożliwia za zgodą Wynajmującego, do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

c. zobowiązuje do pokrycia wszystkich kosztów powstałych u Wynajmującego z nim związanych.

4. Posiadanie przez Najemcę bez zgody Właściciela wypożyczonego urządzenia, po wyznaczonym terminie,

zostaje uznane jako przywłaszczenia i spowoduje :

a. skierowanie sprawy na drogę postępowania sadowego

b. zobowiązuje Najemcę do zapłaty odszkodowania wraz z kosztami z tym związanymi.

Zwrot uszkodzonego urządzenia lub wyposażenia zostanie rozliczony na podstawie sporządzonego protokołu

odbioru wg następującej procedury:

a. Poprzez polubowne załatwienie sprawy.

- Na podstawie sporządzonej notatki na dokumencie zwrotu podpisanej przez Najemcę.

- Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, Załącznik nr 4 w przypadku akceptacji przez Najemcę.

Wielkość straty poniesionej przez Wynajmującego zostanie przez niego wyceniona a Najemca ją uznał i

pokrywa wpłatą w wyznaczonej kwocie w tym z wniesionej kaucji.

b. W przypadku gdy Najemca nie uznaje stanowiska Wynajmującego ale podpisuje sporządzony protokół.

Podpisany przez Najemcę protokół bez pisemnie wniesionych uwag własnych, jest tożsamy

z uznaniem szkody i wyceną straty przez Wynajmującego. Obliguje Najemcę do jej pokrycia.

c. W przypadku gdy Najemca nie uznaje w całości stanowiska Wynajmującego.

Wynajmujący powoła komisje do wyceny szkody . Komisja dokona wyceny, która będzie stanowić wartość

odszkodowania. W przypadku protokołu komisyjnego Załącznik Nr5 , kwota oszacowania jest należnością

ostateczną i nie podlega negocjacji

4. W przypadku zwrotu nieoczyszconego przedmiotu najmu Najemca poniesie koszt czyszczenia według

obowiązującego cennika, w tym z wniesionej kaucji.

5. Każda z przyczyn powodująca należności wobec Wynajmującego, spowoduje jej rozliczane w pierwszej

kolejności poprzez potracenia z wniesionej kaucji.

§ 6

ZAPŁATA ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Kaucję, zapłatę za wypożyczenie, odszkodowanie, inne opłaty za korzystanie z urządzenia, lub szkody

oraz koszty jakie poniesie Wynajmujący w związku z korzystaniem z urządzenia oraz wyposażenia,

niezgodnie z przeznaczeniem, płaci Najemca jako strona umowy, odbierająca urządzenie z Wypożyczalni.

2. Wynajmujący na podstawie cennika, wystawia Najemcy za korzystanie z urządzenia paragon lub

Fakturę VAT.

3. Na życzenie Najemcy w przypadku okazania upoważnienia § 2 pkt. 2 b. Wynajmujący wystawi Fakturę/y

VAT na podmiot je wystawiający, wskazując go jako Nabywcę,

4. Upoważnienie do obciążenia za wynajem urządzenia podmiotu gospodarczego wskazanego w upoważnieniu

§ 2 pkt. 2 b. należy przedłożyć wraz z okazaniem dokumentów tożsamości.

5. W przypadku wystawienia Faktury VAT, jeżeli wystąpi nadpłata, lub jakikolwiek zwrot, jej kwota

rozliczona zostanie z Nabywcą wymienionym na Fakturze VAT a nie Najemcą wymienionym w Umowie.

§ 7

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Wynajmujący w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania niniejszego regulaminu przez Najemcę może:

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy,

uznać umowę za zerwaną ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy.

2. W przypadku braku kontaktu z Najemcą zgodnie z danymi wskazanymi w umowie, Wynajmujący może

uznać umowę za zerwaną z winy Najemcy.

3. Wynajmujący może obciążyć Najemcę wszystkimi kosztami oraz poniesionymi stratami w związku pkt 1, pkt 2

4. Sprawy sporne rozpatrywane będą polubownie lub przez Sąd wskazany przez Wynajmującego

§ 8

ZOBOWIĄZANIA GŁÓWNE NAJEMCY

Najemca wypożyczając urządzenie akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wypożyczalni, oraz :

1. Odbierając urządzenie, z /bez wyposażenia lub osprzętu, do sprawdzenia jego stanu technicznego, wyglądu,

plomb oraz pokwitowania jego odebrania.

2. Używania wypożyczonego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, w tym BHP.

3. Po pokwitowaniu odbioru przejmuje wszelkie obowiązki wynikające z jego używania w tym: wymagane

instrukcją; przeglądy jego stanu, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i inne wymagane czynności.

4. Używania go: zgodnie z instrukcją i przeszkoleniem, nie dokonywania napraw, przeróbek bądź modernizacji

bez pisemnej zgody Wynajmującego.

5. Nie oddawania przedmiotu najmu w zastaw, do używania osobie trzeciej lub w podnajem.

6. Do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

7. W razie przywłaszczenia, zaginięcia, utraty lub zniszczenia, do zapłaty Wynajmującemu równowartość

jego ceny rynkowej wraz z kosztami z tym związanymi. W przypadku uszkodzenia pokrycia szkody.

8. Do jego zwrotu w wyznaczonym terminie w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie

9. Zapłatę czynszu i kosztów za używanie, zgodnie z wyceną na podstawie cennika oraz kosztów i strat

powstałych w wyniku rozwiązania / zerwania umowy z winy Najemcy na podstawie §7 regulaminu wypożyczalni.

10. W przypadku zwrotu nie oczyszczonego przedmiotu najmu, do poniesienia kosztów czyszczenia zgodnie z cennikiem